Erby již od středověku slouží k identifikaci osob, rodu, města nebo území. Stejně je tomu u jednotlivých farností římskokatolické církve. Takovýto erb zpravidla obsahuje symboly, které odkazují na patrony, historii nebo charakter farnosti.

Erb ostrovské farnosti představuje polcený štít, kdy v pravé modré polovině je stříbrná lilie jakožto symbol neposkvrněnosti Panny Marie. V levé stříbrné polovině je vztyčený červený plamenný meč, který představuje archanděla Michaela, který vítězí nad ďáblem. Právě tento výjev je znázorněn nad oltářem ostrovského farního kostela. Celý erb převýšen černým kněžským kloboukem s jedním střapcem po každé straně.

Autorem návrhu je církevní heraldik Jan Oulík a o grafické zpracování se postarala Šárka Komínková. Na vzniku erbu se aktivně podíleli členové pastorační rady farnosti, čímž napomohli tomu, aby finální návrh maximálně odrážel právě naše vnímání výše zmíněné církevní symboliky. S novým erbem jste se již mohli setkat na několika plakátech kulturních akcí v kostele sv. Michaela a postupně se stane nezbytnou součástí vizuálního stylu farnosti.

Marek Poledníček člen pastorační rady
Napsáno pro Ostrovský měsíčník