KVĚTNÁ NEDĚLE – VELIKONOCE (týden od 24. března do 1. dubna 2024)

24. března

Květná neděle

Ostrov 830 – mše svatá s průvodem a ratolestmi

16:00 – křížová cesta

Jáchymov 10:00 – mše svatá s průvodem a ratolestmi

Hroznětín 11:30 – mše svatá s průvodem a ratolestmi

25. března pondělí

26. března úterý

Pernink 1630 – mše svatá

Ostrov 18:00 – mše svatá za † Blanku Chomátovou

27. března středa

Ostrov 18:00 – mše svatá

28. března

Zelený čtvrtek

Jáchymov 16:00 – mše svatá na památku večeře Páně po mši svaté krátká poklona – Getsemany

Ostrov 18:00 – mše svatá na památku večeře Páně

19:00 – 22:00 – Adorace Getsemany

29. března

Velký pátek

Sbírka na Svatou zemi

Jáchymov 15:00 – svátost smíření

15:30 – křížová cesta

16:00 – Velkopáteční obřady – Památka umučení Páně s adorací kříže a krátká poklona u Božího hrobu

Ostrov 9:00 – modlitba se čtením a ranní chvály

10:00 –11:00 – Svátost smíření

17:30 – křížová cesta

18:00 – Velkopáteční obřady – Památka umučení Páně s adorací kříže

19:30 – 22:00 Adorace u Božího Hrobu

30. března

Bílá sobota Jáchymov 1700 – Velikonoční vigilie

Ostrov 9:00 – modlitba se čtením a ranní chvály

10:00 – 17:00 – Adorace u Božího Hrobu

10:00 – 11:00 – svátost smíření

15:00 – žehnání velikonočních pokrmů

20:00 – Velikonoční vigilie

31. března Neděle

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Boží hod velikonoční

Ostrov 8:30 – Slavnostní velikonoční mše svatá Po mši svaté farní velikonoční snídaně na faře

Jáchymov 10:00 – mše svatá

Abertamy 11:30– mše svatá

Boží Dar 16:00 – mše svatá

1. dubna

Velikonoční pondělí

Ostrov 8:30 – mše svatá

Horní Blatná 10:00 – mše svatá

Pernink 11:30 – mše svatá

Ohlášky

Dnešní sbírka je určená na náklady spojené s přípravou velikonočních svátků (květinovou výzdobu Božího hrobu a celého kostela o Velikonocích). Děkujeme za vaší finanční podporu.

Sbírka na Velký pátek bude určena na Svatou zemi. Minulou neděli sbírka vynesla celkem 5 477,- Kč. Z toho v Ostrově se vybralo 2 880,- Kč. a v Jáchymově 910,- Kč. Zbylých 1 687- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté. Všem dárcům děkujeme.

Dnes (v neděli) bude v 16 h. Křížová cesta v kostele v Ostrově.

Dnešním slavením Květné neděle vstupujeme do slavení, pro křesťany nejdůležitějšího týdne v roce. Svatý týden, který dneškem začíná, vyvrcholí slavením Veliké noci, ve které náš Pán vstal z mrtvých. K těmto oslavám nás připravuje Velikonoční triduum.

Na Zelený čtvrtek dopoledne se všichni kněží shromáždí v katedrále na tzv. Missa Chrismatis, při které budou svěceny oleje, které se použijí následující rok při udělování svátostí. Při této mši svaté kněží obnovují své kněžské závazky. Pokud by se chtěl někdo z farníků této mše zúčastnit, ať se přihlásí u kněze po mši svaté. (Odjezd do Plzně z Ostrova bude v 7:30 h.) Večer se konají ve farnostech mše svaté na památku večeře Páně. Mše svatá v Jáchymově je v 16 h. Mše svatá v Ostrově v 18 h. a její součástí bude obřad mytí nohou. Po mši svaté adorace v Getsemanech do 22 h.

Velký pátek je jediný den v roce, kdy není sloužena mše svatá. Tento den uvažujeme o Ježíšově odsouzení a umučení na kříži. Nejdůležitější z hlediska liturgie jsou v tento den obřady na památku umučení Páně s uctíváním kříže. V Ostrově v 9 h. ráno modlitba se čtením a ranní chvály, od 10 h. do 11 h. svátost smíření, v 17:30 h. křížová cesta, v 18 h. velkopáteční obřady a následně adorace u Božího hrobu do 22 h. V Jáchymově od 15 h. do 15:30 h. svátost smíření. Od 15:30 křížová cesta a v 16:00 h. velkopáteční obřady.

Na Bílou sobotu uvažujeme o Ježíšově utrpení, smrti a o jeho sestoupení mezi mrtvé. V kostelích je veliké ticho a konají se adorace u Božího hrobu. Po západu slunce začíná Velikonoční vigilie – nejdůležitější liturgie z celého roku, kdy slavíme Kristovo vzkříšení.

Na Bílou sobotu bude v Ostrově v 9 h. modlitba se čtením a ranní chvály. Od 10 h. tradiční brigáda na čištění svícnů a ostatních liturgických předmětů. Od 10 h. do 17 h. probíhá adorace u Božího hrobu. Od 10 h. do 11 h. svátost smíření, v 15h žehnání velikonočních pokrmů. Velikonoční vigílie, při které budou pokřtěné čtyři katechumenky, začne ve 20 h. V Jáchymově Velikonoční vigílie se bude konat od 17 h.

Na všechny adorace v Ostrově (Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota) se můžete zapsat na připravené listy, které jsou připravené na stolku v kostele.

V neděli na Boží hod velikonoční bude mše svatá v Ostrově v 8:30 h. a po ní zveme všechny farníky na velikonoční snídani na faře. Prosím, aby kdo může, donesl nějakou velikonoční dobrotu.

V tento den se také uskuteční mše svaté: v Jáchymově v 10 h., v Abertamech v 11:30 h. a na Božím Daru v 16 h.

Mše svatá na Velikonoční pondělí v Ostrově bude v 8:30 h., na Horní Blatné v 10 h. a na Perninku v 11:30 h.

Přejeme všem krásné prožití Svatého týdne a celých Velikonočních svátků.