Zápis z 2. jednání Pastorační rady farnosti Ostrov konaného dne 22. 02. 2022

Zápis z 2. jednání Pastorační rady farnosti Ostrov konaného dne 22. 02. 2022

Program jednání:

 1. Úvodní modlitba
 2. Návštěva farnosti Rastatt v Ostrově 03. 06. – 06. 06. 2022
 3. Klášterní slavnosti 08. 05. 2022
 4. Noc kostelů 10. 06. 2022
 5. Pastorace ve farnosti – diskuse o současném stavu a vizi do budoucna
 6. Synodální cesta ve farnosti
 7. Plánování oprav kostelů v Ostrově a v Jáchymově
 8. Převod kaple sv. Anny v Jáchymově na nadaci St. Joachim
 9. Ostatní

K jednotlivým bodům programu:

Ad 1)   – modlitba

Ad 2)   – Návštěva farnosti Rastatt v Ostrově 03. 06. – 06. 06. 2022

 • Návštěva se má konat v termínu od 03. 06. 2022 – 06. 06. 2022
 • V pátek 03. 06. 2022 by se měla uskutečnit prohlídka radnice v Ostrově, parku a večer grilování na faře (grilování zajistí Petr a Dominika Šindelářovi, peníze – sbírka?)
 • V sobotu by měl být výlet do Plzně, večer akce v DK, nutno zajistit kapelu (harmonikář + vozembouch, zkusí zajistit Vladimír Bárta; ví,  kde hudebník bydlí)
 • V neděle Mše Sv. v ČJ a NJ (NJ pomůže Lenka Löfflerová) + výlet do Karlových Varů
 • V pondělí by měla být návštěva Klatov

Počítá se s účastí 45 osob ze SRN.

Ad 3)   – Klášterní slavnosti 08. 05. 2022

 • téma „Budiž světlo, budiž hudba“, akce nejenom pro křesťany
 • hudební skupiny (zajistí DK Ostrov)
 • beseda s Zbigniewem Czendlikem
 • „Varhaní jaro“ letos v Ostrově nebude

Ad 4)   – Noc Kostelů 10. 06. 2022

 • bude charitativní cukrárna? (v minulosti zajišťovala Jana Kitzbergerová)
 • budou v Ostrově otevřeny 3 kostely?
 • bude mít Mgr. Lidmila Hanzlová přednášku?
 • bude dílna pro děti? (v minulosti zajišťovala Beatrice Dubová)
 • bude komentovaná prohlídka farního kostela? (Edeltraud Tejmlová)
 • bude otevřen kostel v Horní Blatné? (Lenka Löfflerová)
 • bude otevřen kostel v Jáchymově ? (Lada Lapinová)
 • budou vystaveny ve farním kostele v Ostrově ornáty?
 • budou se na faře v kostele opékat charitativní buřty na ohni? (Petr Šindelář)

ve 2. polovině března by se mělo uskutečnit setkání pracovní skupiny

Ad 5)   – Pastorace ve farnosti – diskuse o současném stavu a vizi do budoucna

 • jsou 2 dětské skupiny
 • je skupina pro biřmování
 • biblická středa
 • páteční setkání
 • p. Žák bude mít dne 05. 03. 2022 Duchovní obnovu
 • budeme letos pořádat pouť? autobusem po farních kostelech??

Ad 6)   – Synodální cesta ve farnosti

 • referát podala Jana Kitzbergerová, viz samostatná zpráva

Ad 7)   – Plánování oprav kostelů v Ostrově a v Jáchymově

 • p. Krysztof Dędek seznámil členy PR s finanční náročností plánovaných oprav, od www.bip.cz je příspěvek 96 tis. Kč na projektovou studii oprav farního kostela v Ostrově a 75 tis. Kč na projektovou studii oprav kostela v Jáchymově
 • předpokládané náklady jdou do desítek miliónů korun českých
 • diskutována byla otázka zapojení developerů investujících v horských oblastech

Ad 8)   – Převod kaple sv. Anny v Jáchymově na nadaci St. Joachim

 • PR souhlasí s převodem kaple do vlastnictví Nadace St. Joachim

Ad 9)   – Ostatní

 • proběhla krátká diskuse

Vyhotovil:       Petr P. Šindelář

Za správnost:   p. Krysztof Dędek

 

Kontakty

Jsme zde stále pro vás

Adresa

Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631

číslo účtu: 0801809379 / 0800

Telefon

Kancelář: +420 355 336 401

Mobil: +420 604 835 064