6. NEDĚLE POSTNÍ – VELIKONOCE (týden od 2. do 10. dubna 2023)

6. NEDĚLE POSTNÍ – VELIKONOCE

(týden od 2. do 10. dubna 2023)

2. dubna

Květná neděle

6. postní

Ostrov         830 –     mše sv. s průvodem a ratolestmi

1700 –   křížová cesta

Jáchymov   1000 –   mše sv. s průvodem a ratolestmi

Hroznětín   1130 –   mše sv. s průvodem a ratolestmi

3. dubna                                      pondělí  

4. dubna                         úterý

 

Pernink     1630 – mše sv.

Ostrov        1800 – mše sv.

5. dubna                       středa Ostrov        1800 – mše sv.

6. dubna

 

Zelený čtvrtek

Jáchymov   1700 – mše sv. na památku Večeře Páně

po mši sv. krátké ztišení (Getsemany)

 Ostrov        1800 – mše sv. na památku Večeře Páně

1900 – 2200  –  adorace Getsemany

7. dubna

 

 

 

Velký pátek

Ostrov         900 – modlitba se čtením a ranní chvály

1000–1200 – svátost smíření

1615 – křížová cesta

1700 – Velkopáteční obřady –památka Umučení

Páně s adorací kříže

1830 – 2200 – adorace u Božího hrobu

Jáchymov  1530 – svátost smíření

1600 – křížová cesta

1630 – Velkopáteční obřady – památka umučení
Páně s adorací kříže a krátká poklona
u Božího hrobu

8. dubna

 

Bílá sobota

Ostrov         900 –   modlitba se čtením a ranní chvály

1000– 1700– adorace u Božího hrobu

1000 – 1200– svátost smíření

1700   – žehnání Velikonočních pokrmů

2030  Velikonoční vigilie

Jáchymov   1800 – Velikonoční vigilie

9. dubna                      neděle

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Boží hod velikonoční

Ostrov         830 –  slavnostní velikonoční mše sv.

po mši sv. farní Velikonoční snídaně na faře

Abertamy   830 – mše sv.

Jáchymov   1000 – mše sv.

Horní Blatná 1130–   mše sv.

Pernink       1130 – mše sv.

Radošov     1300 – mše sv.

Boží Dar      1800 – mše sv.                     

10. dubna

Velikonoční pondělí

Ostrov         1300 – mše sv.

1630 – Velikonoční varhanní koncert

 

Ohlášky:

Dnešní sbírka je určena na náklady spojené s přípravou Velikonočních svátků. Děkujeme za vaši finanční podporu a děkujeme za dary do pokladničky na květinovou výzdobu Božího hrobu a celého kostela o Velikonocích. Sbírka na Velký pátek je určena na Svatou zemi. Minulou neděli sbírka vynesla celkem 6 459,- Kč. Z toho v Ostrově se vybralo 3 659,- Kč a v Jáchymově 644,- Kč. Zbylých         2 156,- Kč bylo vybráno na ostatních místech, kde byly slouženy nedělní mše svaté.

Dnes (v neděli) v 17 h. bude v kostele v Ostrově křížová cesta. Dnešním slavením Květné neděle vstupujeme do slavení, pro křesťany nejdůležitějšího, týdne v roce. Svatý týden, který dnes zahajujeme, vyvrcholí slavením Veliké noci, ve které náš Pán vstal z mrtvých. K těmto oslavám nás připravuje Velikonoční Triduum.

Na Zelený čtvrtek dopoledne se všichni kněží shromáždí v katedrále na takzvané Missa Chrismatis, při které budou svěcené oleje, které se potom používají následující rok při udělování svátostí. Při této mši svaté kněží obnovují svoje kněžské závazky. Pokud by se chtěl někdo z farníků této mše zúčastnit, ať se přihlásí u kněze po mši svaté. Odjezd do Plzně bude v 7:30 h. z Ostrova. Večer se konají ve farnostech mše svaté na památku večeře Páně. Mše svatá v Jáchymově je v 16 h. V Ostrově bude mše svatá v 18 h. a její součástí bude obřad mytí nohou. Po mši svaté adorace v Getsemanech do 22 h.

Velký pátek je jediný den v roce, kdy není sloužena mše svatá. Tento den uvažujeme o Ježíšově odsouzení a umučení na kříži. Nejdůležitější z hlediska liturgie jsou v tento den obřady na památku umučení Páně s uctíváním kříže. V Ostrově v 9 h. ráno modlitba se čtením a ranní chvály, od 10 do 12 h. bude možnost přijetí svátost smíření, v 16:15 h. bude křížová cesta, v 17 h. Velkopáteční obřady a následně adorace u Božího hrobu do 22 h. V Jáchymově bude od 15:30 h. svátost smíření, v 16 h. křížová cesta a v 16:30 h. velkopáteční obřady.

Na Bílou sobotu uvažujeme o Ježíšově utrpení, smrti a o jeho sestoupení mezi mrtvé. V kostelích je veliké ticho a konají se adorace u Božího hrobu. Po západu slunce začíná Velikonoční vigilie, nejdůležitější liturgie z celého roku, kdy slavíme Kristovo vzkříšení. V Ostrově bude v 9 h. modlitba se čtením a ranní chvály. Od 10 h. tradiční brigáda na čištění svícnů a ostatních liturgických předmětů. Od 10 h. do 17 h. probíhá adorace u Božího hrobu. Od 10 h. do 12 h. bude možnost přijetí svátosti smíření, v 17 h. se bude konat žehnání velikonočních pokrmů a ve 20:30 h. proběhne velikonoční vigilie. Na všechny adorace (Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota) se můžete zapsat na připravené listy, které jsou umístěny na stolku v kostele.

V neděli na Boží hod velikonoční bude mše svatá v Ostrově v 8:30 h. Po ní zveme všechny farníky na Velikonoční snídani na faře. Prosím, ať každý donese nějakou velikonoční dobrotu. V tento den se také uskuteční mše svaté v Abertamech v 8:30 h., v Jáchymově v 10 h., v 11:30 h. v Horní Blatné, v Perninku v 11:30 h. a na Božím Daru v 18 h.

Na Velikonoční pondělí budou mše svaté: v Radošově v 11 h. a v Ostrově ve 13 h. V 16:30 h. v Ostrově bude velikonoční varhanní koncert.

Přejeme všem krásné prožití svatého týdne a celých Velikonočních svátků.

www.farnostostrov.cz

Farnost Ostrov a Jáchymov

Kontakty

Jsme zde stále pro vás

Adresa

Malé náměstí 25, 363 01 Ostrov

IČO: 49750631

číslo účtu: 0801809379 / 0800

Telefon

Kancelář: +420 355 336 401

Mobil: +420 604 835 064